Política de Privacitat

Identificador de l’aprestador i responsable de servei
Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació a la Privacitat i la Protecció de Dades, a continuació s’indiquen les dades d’identificació del responsable del tractament de les dades de caràcter personal:
Projectes i desenvolupaments BCN S.L. (Des d’ara Restaurant Zarautz, societat de nacionalitat espanyola, amb CIF B64882699 i domicili social Elisi 13, 08014 de Barcelona, amb telèfon de contacte (+34) 934.192.131, correu electrònic info@zarautzbcn.es i amb contacte per a la Protecció de Dades a la mateixa adreça de correu electrònic: info@zarautzbcn.es

Normativa de Protecció de Dades
Restaurant Zarautz s’ha adaptat i compleix els requisits que estableix la normativa en vigor sobre Protecció de Dades, en aquest cas, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades, Reglament Europeu que es pot consultar en el present enllaç proporcionat per l’Agència Espanyola de protecció de dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

Quines dades es recopilen i com s’utilitzen
Quan una persona es registra a la web de Restaurant Zarautz, o en qualsevol dels formularis o esdeveniments organitzats per Restaurant Zarautz, les seves dades personals formaran part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Restaurant Zarautz sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat principal d’establir i dur a terme la relació amb l’Usuari, així com accions de comunicació d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes , serveis o activitats relacionades amb l’empresa, tot això, segons sigui el tractament que l’usuari hagi consentit explícitament.

El Consentiment explícit
En cada cas, l’usuari ha de prestar el seu consentiment explícit perquè Restaurant Zarautz pugui utilitzar la informació introduïda segons les diferents sol·licituds d’autorització de tractament que se li presentaran a l’usuari perquè Restaurant Zarautz pugui realitzar el mateix. Restaurant Zarautz podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats que col·laboren amb la mateixa en el tractament de la informació i amb les finalitats anteriorment indicades i autoritzades per l’usuari. Restaurant Zarautz informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de la informació personal, pel que s’atindrà, en cada cas, a el tractament consentit de les dades introduïdes per l’usuari, siguin veraces o no, i en cas de ser incorrectes, els usuaris afectats poden exercir els drets establerts en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

Exercici dels drets per part dels usuaris
Restaurant Zarautz informa a l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets inherents als usuaris recollits en el Reglament Europeu RGPD dirigint-se a l’responsable de Protecció de Dades de Restaurant Zarautz a l’adreça de correu electrònic info@zarautzbcn.es o bé, enviant un escrit a l’adreça de la seu social del Restaurant Zarautz o personant-se en aquestes oficines situades carrer Elisi 13, 08014 de Barcelona, per tractar el tema amb el responsable de Protecció de Dades.

Aquesta comunicació de sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas d’actuar en representació de tercer, haurà de provar mitjançant document fefaent.

Transferència o cessió de dades
Restaurant Zarautz NO té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no siguin europeus o bé no disposin d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Qualsevol contractació futura de serveis encarregats de tractament de dades realitzada per Restaurant Zarautz sempre complirà amb tots els requisits establerts per la normativa europea de protecció de dades, aplicant en el tractament de les seves dades les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat d’aquesta informació.

Seguretat de l’Informació
Restaurant Zarautz es compromet a l’acompliment de la seva obligació de preservar el secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat establertes en el Registre d’Activitats relativa a l’tractament dels fitxers de dades personals d’acord amb que estableix la normativa vigent. Així mateix, tot el personal de Restaurant Zarautz, així com els seus possibles proveïdors, subcontractats o col·laboradors, assumeixen el compromís de dur a terme la seva tasca professional respectant la confidencialitat, les obligacions i les mesures de seguretat establertes en el marc de la Protecció de Dades.